در این بخش مجموعه ای از مطالب پیرامون تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده گرد آوری شده است. هدف از این بخش بررسی دقیق، و ریشه ای این تکنولوژی ها، ابزار به کار رفته ، کاربرد ها و آخرین دستاوردها در این زمینه است.

درحقیقت این تکنولوژی ها را میتوان از جهات تئوری مورد استفاده ، ابزارهای نمایشی ، ابزار های ورودی ، پلتفرم ها ، کاربردها و محصولات مورد بحث قرار داد.

 

در ادامه فهرستی از این موارد گرد آوری شده است.